Zooff
Initiatief van de Kleine Ambassade
Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam, Nederland,
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24475497

 

Waarom deze privacyverklaring?

De Kleine Ambassade vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Soms hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig om jou onze diensten te kunnen aanbieden of om projecten uit te kunnen voeren. Omdat we transparant willen zijn over de wijzen waarop de Kleine Ambassade persoonsgegevens verwerkt, hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Vanzelfsprekend gaat de Kleine Ambassade uiterst zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en leven wij de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens na zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring lees je terug welke gegevens onze stichting verwerkt, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Kleine Ambassade.

Omdat wij ons als ondernemende stichting bewegen in een snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Het meest actuele document vind je altijd op de website www.blieppas.nl. We adviseren je de bewuste pagina met enige regelmaat te bezoeken. Wil je meer uitleg, dan kun je altijd contact met ons opnemen via post@dekleineambassade.nl of bovenstaande contactgegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

De Kleine Ambassade verwerkt persoonsgegevens. De AVG verstaat onder persoonsgegevens: ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

 

Gegevens van deelnemers aan projecten

Bij deelname aan een project verwerkt de Kleine Ambassade in ieder geval jouw naam, school of organisatie, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bij gegevens van personen onder de 16 jaar moet de ouder tekenen voor toestemming voor de verwerking van de gegevens. In dat geval verwerken wij ook de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de ouder/verzorger.

Afhankelijk van het project waaraan je deelneemt verwerken wij additionele gegevens die benodigd zijn om het project goed uit te kunnen voeren.

 

Gegevens van samenwerkingspartners, donateurs, fonds- en subsidieverstrekkers

Bent u een samenwerkingspartner, donateur, fonds- of subsidieverstrekker dan verwerken wij persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten en/of informatie te leveren.

 

Gegevens van websitebezoekers

Van de bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om het e-mailadres en de naam die je invult wanneer je je via de module op de website aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Daarnaast verzamelen we gegevens van onze websitebezoekers om aan de hand daarvan onze website te verbeteren. Daarvoor gebruiken we Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

Gegevens van social media gebruikers

De Kleine Ambassade maakt gebruik van verschillende social media, namelijk: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube en Twitter. We gebruiken deze media om informatie, opiniestukken en het laatste nieuws omtrent onze stichting te delen. Daarnaast zijn wij via deze kanalen te bereiken en heb je de mogelijkheid om te reageren op verschillende posts.

De Kleine Ambassade gebruikt de gegevens die je met ons deelt via deze social media kanalen alleen om contact met je op te nemen om vragen te beantwoorden. Wij vragen je om zorgvuldig te zijn met welke informatie of persoonsgegevens je via deze kanalen deelt. Denk hierbij aan privé-emailadressen, geboortedata, adressen of telefoonnummers van jezelf of anderen. Indien deze persoonsgegevens toch via deze openbare kanalen worden gedeeld, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen ter voorkoming van mogelijk misbruik door derden.

 

Met welk doel verwerken we jouw gegevens?

Dienstverlening

De Kleine Ambassade verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Afhankelijk van de vorm van jouw samenwerking met onze stichting dan wel het project waar je bij betrokken bent, verwerken we jouw gegevens voor:

  • het opstellen van offertes/overeenkomsten;
  • het opstellen, versturen en incasseren van facturen;
  • contact opnemen; 
  • het in contact brengen met potentiele relaties;
  • het rapporteren van de voortgang/resultaten van projecten;
  • het kunnen toesturen/mondeling doorgeven van uitnodigingen voor afsluitingen, premières, boekpresentaties en andere bijeenkomsten gerelateerd aan een project.

De Kleine Ambassade gebruikt daarnaast jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail of per telefoon te informeren. Je ontvangt informatie over projecten waaraan je deelneemt en ander nieuws in belang van jouw bijdragen aan het project en de resultaten daarvan.

 

Marketing of verkoopactiviteiten

Wanneer je hebt deelgenomen of hebt bijgedragen aan een of meerdere van onze projecten, kunnen wij persoonlijk contact met je opnemen om je te vragen of je informatie wilt ontvangen over of deel wilt nemen aan andere projecten. Wanneer dit het geval is, zal dit telefonisch of via een persoonlijke e-mail zijn.

De Kleine Ambassade verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief en gericht op kennisdeling. Via de daarvoor bestemde module op onze websites verzamelen we je naam en e-mailadres. Je ontvangt een nieuwsbrief alleen wanneer je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Afmelden gaat gemakkelijk door gebruik te maken van de link onderaan iedere nieuwsbrief of door ons een mail te sturen via post@dekleineambassade.nl.

Wij verkopen of verstrekken in geen enkel geval de persoonsgegevens van contactpersonen aan derden, zodat zij jouw gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

 

Contact met deelnemer

Om alle informatie met betrekking tot een project te kunnen verstrekken, kunnen wij contact met je opnemen. Hoofdzakelijk gebeurt dit via e-mail of per telefoon.

 

Wettelijke verplichting

De Kleine Ambassade kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

De Kleine Ambassade zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging en het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord, zodat jouw gegevens niet door alle medewerkers van De Kleine Ambassade zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor wij jouw gegevens nodig hebben en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Bij deelname aan een project bewaren we de door jou verstrekte gegevens in ieder geval voor de duur van het project met een verlengde bewaartermijn van 1 jaar na afronding van het project.

We kunnen jou toestemming vragen om jouw gegevens na afloop van het project te mogen gebruiken ten behoeve van nieuwe of vervolgprojecten. Hier zal een andere bewaartermijn aan zitten, van welke we jou uiteraard eerst op de hoogte stellen. Na verloop van de afgesproken termijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd of gewist.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

De Kleine Ambassade maakt gebruik van diensten van andere partijen. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn bijvoorbeeld het versturen van de nieuwsbrief, applicaties ten behoeve van werving en selectie, administratie, websites, telefonische contacten en bankverkeer.

Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van projecten of de met jou overeengekomen levering van diensten.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een overeenkomst die betrekking heeft op de bescherming en het gebruik van de persoonsgegevens voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Behalve voor de hierboven beschreven doeleinden verstrekt de Kleine Ambassade geen gegevens aan derden. De Kleine Ambassade kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

Hoe jij invloed kunt uitoefenen op het verwerken van jouw persoonsgegevens

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder volgt een korte uitleg van wat dat voor jou betekent en hoe jij je kunt beroepen op die rechten.

 

Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

 

Rectificatie gegevens

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien de gegevens onvolledig zijn.

 

Wissen gegevens

Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen. Dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beperking van de verwerking

In een aantal specifieke gevallen heb je het recht om de beperking van een verwerking aan te vragen en te krijgen.
Gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan;
Indien de verwerking onrechtmatig is gebleken, maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist;
Indien de Kleine Ambassade de gegevens niet meer nodig heeft, maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering;
Wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op een antwoord op het bezwaar.
Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens tijdelijk te stoppen met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

 

Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of de gegevens zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt alleen als de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

 

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht de Kleine Ambassade die zijn toegekend en als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Kleine Ambassade of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking.

 

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten? Stuur jouw verzoek dan per e-mail naar post@dekleineambassade.nl. Je kunt dit ook doen via de post. Gebruik dan het adres:
Zooff, t.a.v. de Kleine Ambassade, Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam

Menu